Värdera Online

Integritetspolicy

Inledning
GoCar värnar om dina rättigheter och integritet. I detta dokument beskriver vi hur dina personuppgifter samlas in och behandlas. Du kommer även att få information om hur du gör om du t ex skulle vilja ansöka om ett registerutdrag eller utöva din rätt att bli glömd.

Vi följer gällande dataskyddsförordning vilken du kan läsa på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningste xten/

Vi vill redan här göra dig uppmärksam på:

Om din önskan är att inte längre bli kontaktad av GoCar (via antingen e-post eller telefon) behöver du inte ansöka om radering av dina uppgifter. Vi respekterar givetvis din önskan och du behöver bara kontakta oss på antingen info@gocar.se för att få din e-postadress eller telefonnummer spärrat.

Vi spelar in alla telefonsamtal för att dokumentera överenskommelser och samtycken i de fall detta förekommer. Vi sparar dessa ljudfiler så länge som behövs för att kunna utreda potentiella fel och/eller undvika bedrägerier. När vi inte längre behöver dessa filer ur legalt perspektiv raderas de omgående.

Vi kommer i texten som följer referera till olika rättsliga grunder för behandlingen av dina uppgifter. Dessa finns sammanfattade hos Datainspektionen på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forord ningstexten

Din information samlas in och behandlas utifrån ändamål som vi beskriver i detta dokument beskriver. Vart ändamål har en laglig grund, om dessa grunder kan du läsa på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forord ningstexten/#6 Detta dokument uppdateras löpande och speglar i var stund GoCars organisation och rutiner. Om ni har några frågor är du alltid välkommen att maila info@gocar.se.

Cookies
När du besöker GoCars webbplatser lagras cookies om dina besök. Syftet med dessa cookies är att förbättra din användarupplevelse och att minimera oavsiktlig marknadsföring av tjänsten på externa marknadsföringsplatser. Användning av cookies och optimering av GoCars marknadsföring är viktigt för att tjänsten ska kunna hållas konkurrenskraftig och attraktiv för dig som kund.

Kategorier av personuppgifter
Vi kategoriserar dina personuppgifter beroende på vad de innehåller och hur pass känsliga informationen i dem är. Nedan följer en sammanställning av våra kategorier samt hur denna information inhämtas. Kunskap om hur vi använder dessa följer i stycket “Så behandlar vi dina personuppgifter”.

Primära personuppgifter
Personnummer, förnamn, efternamn, adress, postnummer och ort.

Information om dig och/eller dina närstående. Personnummer uppges av dig själv. Övriga uppgifter uppges av dig och/eller inhämtas från tredje part.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer och e-postadress. Uppges av dig själv.

Bolagsuppgifter
Organisationsnummer (personnummer), bolagets namn, adress, postnummer och ort. Uppgifter om ditt bolag. I det fall att du har enskild firma är organisationsnumret ditt personnummer. Uppgifterna uppges av dig och/eller inhämtas från tredje part.

Objektinformation
Registreringsnummer på det fordon du vill köpa och/eller sälja genom försäljningsuppdrag. Uppges av dig själv.

Kredituppgifter
Information om din kreditvärdighet och/eller inkomst. Används vid uppsättande av finansiering av fordonsköp. Uppges av dig själv och/eller inhämtas från tredje part.

Teknisk data
Ip-nummer och/eller information om den enhet du använt vid nyttjande av våra tjänster online. Inhämtas automatiskt.

Kommunikation
I samband med att vi hjälper dig kan vi komma att ha en dialog via både e-post, chatt och telefon. All kommunikation sparas tills dess att ändamålet är uppfyllt (förhindra missbruk och dokumentera ev överenskommelser och samtycke, Intresseavvägning GDPR 1.6.f) och inte heller längre behövs för rättsliga förpliktelser (GDPR 1.6.c). Informationen som sparas uppges av dig själv.

Så behandlar vi dina personuppgifter
GoCar praktiserar principen om att inte samla in mer information än vad ändamålet med behandlingen kräver. Så snart ändamålen med behandlingen uppnåtts raderas data som ej längre behövs ur ett legalt perspektiv.

Vi behandlar dina personuppgifter med försiktighet och kan därav kräva att du identifierar dig med BankID för att undvika att du eller annan part lider skada.

GoCars medarbetare kan ta del av uppgifter utifrån en segmentering där arbetsuppgiftens behov dikterar vilken information var person kan tillgå.

Nedan följer en redogörelse för vilken information vi insamlar, varför vi gör det och den rättsliga grunden.

Ändamål           Behandlingar som utförs         Kategorier av personuppgifter

Försäljningsuppdrag / Värdering                      

Insamling av uppgifter från kund

Inhämtande av adressuppgifter från 3:e part

Primära personuppgifter

Objektinformation

Laglig grund
Fullgörade av avtal (GDPR 1.6.b). Utan denna information kan vi inte utföra de tjänster som du som kund efterfrågar. Objektinformation är uppgifter som beskriver fordonet du vill sälja, dvs. ditt fordons registreringsnummer. Vi lagrar information om ditt fordon i 24 månader i avsikt att förhindra missbruk av våra tjänster.

Lagringsperiod
24 månader från det att du nyttjade våra tjänster.

Ändamål           Behandlingar som utförs         Kategorier av personuppgifter

Fordonsförsäljning                   

Insamling av uppgifter från kund

Inhämtande av adressuppgifter från 3:e part

Primära personuppgifter

Objektinformation

Laglig grund

Fullgörade av avtal (GDPR 1.6.b). Utan denna information kan vi inte utföra de tjänster som du som kund efterfrågar. Objektinformation är uppgifter som beskriver objektet du vill köpa, dvs. fordons registreringsnummer. Vi lagrar information om ditt fordon i 24 månader i avsikt att förhindra missbruk av våra tjänster.

Lagringsperiod
24 månader från det att du nyttjade våra tjänster.

Ändamål           Behandlingar som utförs         Kategorier av personuppgifter

Ägarbyten       
Insamling av uppgifter från kund

Inhämtande av adressuppgifter från 3:e part

Överföring av kunduppgifter till 3:e part för registrering i vägtrafikregister

Primära personuppgifter

Objektinformation

Kredituppgifter

Laglig grund

Fullgörade av avtal (GDPR 1.6.b). Utan denna information kan vi inte utföra de tjänster som du som kund efterfrågar. Objektinformation är uppgifter som beskriver fordonet du vill köpa/sälja. Kredituppgifter är information om den kredit som tecknats vid köp och som måste kreditmarkeras i vägtrafikregister. Vi lagrar information om din jämförelse i 24 månader i avsikt att förhindra missbruk av våra tjänster.

Lagringsperiod

24 månader från det att du nyttjade våra tjänster.

Ändamål           Behandlingar som utförs         Kategorier av personuppgifter

Utföra kundservice                   

Överföring av kontaktuppgifter till teknikleverantörer

Överföring av objektinformation till 3:e part för inhämtande av detaljer om detta.

Primära personuppgifter

Objektinformation

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR 1.6.f). Vi delar din information till teknikleverantörer för att kunna upprätthålla en kommunikation med dig via chatt, e-post, sms eller telefon. Vi kan även komma att inhämta information om fordonet du vill köpa/sälja via 3:e part för att underlätta vår kundservice till dig. Vi lagrar information i 24 månader i avsikt att förhindra missbruk av våra tjänster.

Lagringsperiod

24 månader från det att du nyttjade våra tjänster.

Ändamål           Behandlingar som utförs         Kategorier av personuppgifter

Förhindra missbruk. Hantering av ev klagomål.                       

Samtalsinspelning

Arkivering av e-post

Kommunikation

Primära personuppgifter

Kontaktuppgifter

Objektinformation

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR 1.6.f). För att kunna motverka ev missbruk av våra tjänster och även hantera ev klagomål på våra tjänster spelar vi in samtal som görs mellan våra kunder och medarbetare. Detsamma gäller ev korrespondens via e-post. Vi gallrar aktivt inspelade samtal och e-post vilka båda raderas om inget köp av försäkringar eller tjänster gjorts inom 24 månader från det att du nyttjade våra tjänster.

Lagringsperiod

24 månader från det att du nyttjade våra tjänster.

Ändamål           Behandlingar som utförs         Kategorier av personuppgifter

Arkivering av registreringsbevis                        

Arkivering av registreringsbevis

Primära personuppgifter

Objektinformation

Laglig grund

Rättslig förpliktelse (GDPR 1.6.c). Vi bedömer att vi är rättsligt förpliktade att arkivera registreringsbevis på förmedlade fordon. Vi jobbar aktivt med att förhindra missbruk av dina personuppgifter och våra tjänster varför denna dokumentation är viktigt.

Lagringsperiod

Upp till 4 år från köpet (förmedlingstillfället) enligt rättsliga krav.

Ändamål           Behandlingar som utförs         Kategorier av personuppgifter

Finansiering av fordon             

Överföring av data till finansbolag för köp av fordon

Primära personuppgifter

Kontaktuppgifter

Kredituppgifter

Objektinformation

Laglig grund

Fullgörade av avtal (GDPR 1.6.b). Utan denna information kan vi inte utföra de tjänster som du som kund efterfrågar.

Lagringsperiod

24 månader från det att du nyttjade våra tjänster.

Ändamål           Behandlingar som utförs         Kategorier av personuppgifter

Förhindra missbruk i samband med köp av försäkring. Tekniska förbättringar och felsökning.                     

Insamling av teknisk data

Teknisk data

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR 1.6.f). Vi inhämtar teknisk data om den enhet du som kund använde och vilket IP-nummer som nyttjades. Syftet med det är att minska risken för missbruk av våra tjänster och dina uppgifter.

Lagringsperiod

12 månader från det att du nyttjade våra tjänster.

Ändamål           Behandlingar som utförs         Kategorier av personuppgifter

Marknadsföring                         

Profilering

Information via e-post

Information via telefonsamtal

Primära personuppgifter

Objektinformation

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR 1.6.f). Vi kontaktar dig enbart i de fall vi bedömer att det finns en relevans emellan dina behov och de produkter som vårt bolag erbjuder. Samarbetsbolag för vilka vi förmedlar produkter kan även vilja informera om förändringar och/eller erbjudanden för produkter som är relaterade till de tjänster du nyttjat hos oss. Du kan när du vill avsäga dig från framtida kommunikation i dessa ärenden. GoCar säljer aldrig din information till bolag utanför vår koncern eller som vi ej innehar avtal om förmedling med.

Lagringsperiod

I max 24 månader från tillfället du nyttjade våra tjänster

Dina rättigheter och GoCars rutiner

GoCar följer gällande lagar och direktiv för att skydda din integritet. Då arbetet kring detta är omfattande väljer vi här att berätta om de viktigaste delarna av detta.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

GoCar nyttjar idag ingen form av automatiserat beslutsfattande. Viss profilering kan ske för att anpassa tjänstens utformning till dig eller den marknadsföring du kan erhålla, men ingen profilering påverkar innehållet eller priset på de produkter som du erbjuds via våra tjänster.

Personuppgiftsbiträden

Vi delar dina personuppgifter med olika parter, s k personuppgiftsbiträden, för att kunna utföra våra tjänster åt dig.

Ett personuppgiftsbiträde är ett annat bolag som på GoCars begäran tar del av och/eller behandlar dina personuppgifter för att GoCar skall kunna erbjuda sina tjänster till dig enligt avtal (GDPR 1.6.b). Biträden kan även nyttjas för att vi skall uppfylla rättsliga krav (GDPR 1.6.c). Du kan även ha givit ett samtycke (GDPR 1.6.a) eller en intresseavvägning (GDPR 1.6.f) ligger till grund.

Alla parter som GoCar samarbetar med har upprättade rutiner för att följa gällande dataskyddsförordning. Det innebär att dina rättigheter är bevakade och dina personuppgifter skyddade. Notera att bolag kan ha olika rutiner för behandlingen av dina personuppgifter, t. ex. kan tiden för gallring vara olika hos bolag, men kommer alltid att vara utförda inom tidsramen för de direktiv som gäller vid var tidpunkt eller när GoCars ändamål är uppfyllda.

Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad utövas säkert via vår webbtjänst GoCar.se. Du kan skicka e-post till info@gocar.se för att ansöka om att få dina rättigheter utövade.

Registerutdrag

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt erhålla information om vilken data vi har samlad om dig och vilka parter som erhållit denna. Skulle du behöva fler än ett utdrag inom ett år måste vi debitera en administrationsavgift om 335 kr för vart efterföljande utdrag. Du beställer ditt registerutdrag genom att skicka e-post till info@gocar.se.

Radering

Radering, även känt som “rätten att bli glömd”, anses idag vara en del av de mänskliga rättigheterna och utövas givetvis av GoCar. Du ansöker på samma sätt såsom vid registerutdrag och erhåller en uppdatering via e-post eller sms när dina uppgifter är raderade.

Vi ber er notera att:

All information inte kan raderas fullt ut p.g.a. våra rättsliga förpliktelser (GDPR 6.1.c). Vi sparar aldrig mer information än vad vi behöver för att uppfylla dessa lagkrav.

Om din önskan är att inte bli kontaktad av oss igen behöver du ansöka om att bli raderad. Vi respekterar givetvis din vilja och du gör enklast i att kontakta oss via e-post (info@gocar.se) för att få ditt nummer eller e-postadress spärrad.

Om du inte vill få nyhetsbrev från oss finner du alltid en länk i det senaste nyhetsbrevet du erhållit. Från denna länk kan du enkelt avregistrera dig från framtida utskick. Du kan givetvis kontakta oss via e-post (info@gocar.se).

Klagomål
Upplever du att vi har hanterat dina uppgifter fel? Vi gör allt för att komma till rätta med det. Kontakta oss via e-post på info@gocar.se. Det är alltid bäst att tala med varandra först, det löser de flesta fel. Skulle vi mot all förmodan inte kunna lösa våra gemensamma problem kan du registrera ett klagomål hos Datainspektionen. Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Växel: 08-657 61 00 https://www.datainspektionen.se/

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med informationen om behandlingen som lämnats och att det följer tillämpliga dataskyddsregler.

När du nyttjar GoCars eller våra samarbetspartners tjänster för fordonsförsäljning/köp är GoCar Sverige AB (Organisationsnummer 559380-1102, Tegnérgatan 15, 111 41 Stockholm) personuppgiftsansvarig.

Anmälan av incident
Misstänker du att du har varit med om en personuppgiftsincident (se https://www.datainspektionen.se/dsf-pui) som involverar GoCar ber vi dig anmäla detta omgående till oss. Exempel på sådana incidenter kan vara identitetsstöld eller bedrägerier. Notera att detta endast kan göras via e-post och görs till info@gocar.se och att du kan komma behöva identifiera dig.